Entries tagged with “idade media”.


Os xograres foron elemento activo e de grande importancia na vida cultural da Idade Media en toda Europa. A diferencia dos trobeiros ou trobadores, que soían ser nobres, os xograres eran de extracción popular e verdadeiros profesionais da súa arte, na que entraba por igual o recitado, o canto, a danza, o inxenio e a destreza acrobática, etc.

(máis…)

Algúns apuntes extraídos dunha entrevista de A Nosa Terra ao historiador Anselmo López Carreira co gallo da publicación da súa obra O reino medieval de Galicia.
(máis…)

O noso campesiño dá o nome de terra ó anaco de chan adicado ó cultivo, sexa este o que for; este nome equivale, polo tanto, ó de finca.
(máis…)

Deixando á parte os textos históricos cualificabeis como literários (Crónicas, etc.), Galiza conta cunha documentación notarial excelente para o estudo da Idade Media, tanto en volume como en contidos.

(máis…)

O florecimento das artes plásticas no período culminante da Galiza medieval (ss. XI-XIII) estivo precedido por un desenvolvimento continuado desde o século X, que tamén constitue unha época expansiva desde todos os pontos de vista (económico, político). Nesa centúria datan-se unha série de obras catalogadas en conxunto como  prerrománicas, entre as que se poden incluir aquelas consideradas de orixe mozárabe (sobre todo San Miguel de Celanova, pequeno oratório ligado a san Rosendo), e outras situadas na liña trunfante na Corte ovetense, entre as que seguramente estaria o primitivo templo construido en Santiago baixo os auspícios do rei Afonso III, totalmente derruido por Almanzor cen anos despois (997).

(máis…)

Durante toda a Idade Media a agricultura constitúe, naturalmente, a base de toda actividade económica. Ademais, aproximadamente até o século XII, é dicer, até que se inicia o despegue do fenómeno urbano (e con el o comércio e a artesania a escala relevante), a agricultura pode-se dicer que é o único sector económico importante.

(máis…)

Tras a fundación das cidades galegas na época romana, sobre o s. I, atravesaran estas unha primeira fase que, sen interrupción, se introduce polos inícios do período medieval quizais até o s. VII, é dicer, durante o Reino suevo, mantendo-se a estrutura antiga e as suas mesmas funcións (comerciáis e administrativas), asi como a mesma rede urbana (fundamentalmente as sés episcopais: Braga, Astorga, Lugo, Ourense, Iria).

(máis…)

Desde que a partir do s. III o cristianismo se extende por Galiza, irá paulatinamente constituindo a representación ideolóxica da sociedade da época medieval. Por ese motivo aparece indisolubelmente unido á constitución da nacionalidade galega (e de todas as europeas).

(máis…)

Desde o s. IV a Igrexa asume funcións de dirección no Império Romano, reemprazando en boa medida ás institucións civis como ponto de referéncia para a povoación. Papel político que aumenta desde a instauración do Reino suevo, primeiro como elemento vertebrador dos galaico-romanos (católicos), constituindo os bispos a autoridade recoñecida por estes, e desde a conversión do 449 para todo o Reino. Pese á volta ao arrianismo entre o 465 e o 550, os bispos, e en particular o de Braga, deberon manter unha influéncia moi relevante. Por fin, a partir da actividade de Martiño, a Monarquia asume unha fasquia teocrática e a estrutura administrativa asenta na sé episcopal. Constituia-se desta forma unha Igrexa Nacional, auténtico soporte do Reino.

(máis…)

Época sueva

HERMERICO (410-438): chegada dos suevos a Galiza; f oedus con Roma (410) e nacimento do Reino suevo de Galiza; enfrontamentos cos vándalos; ocupación de toda a Gallaecia; Orósio visita Africa (415); Idacio bispo de Chaves (427)

(máis…)