Era un hombe escuro; como vivira morreu iñorado pol-os seus viciños, que oito dias dempois de que o meteran n-a focha, nin xiquera o lembraban.
¡Quó fará hoxe, dempois de pasaren setenta anos!

(máis…)