No 2003 aprobáronse novas normas ortográficas para o galego. Coñéceas.

A Real Academia da Lingua Galega aprobou algunhas modificacións á escrita oficial do idioma galego. Velaquí tedes un pequeno resume dalgunhas delas.

Antes Agora
vocal vogal
estudio, estudiar estudo, estudar
q = letra cu q = letra que
ll = letra elle ll = letra ele dobre
-ict- (victoria)
-icc- (diccionario)
-uct- (producto)
-ucc- (conducción)
-it-(vitoria)
-ic- (dicionario)
-ut- (produto)
-uc- (condución)
diferencia diferenza
espacio espazo
servicio servizo
presencia presenza
tercio terzo
-ble -ble ou -bel
xubileo xubileu
bacallao bacallau
pao pau
ímpetu impeto
tribu tribo
afgana afgá
alemana alemá
capitana capitá
catalana catalá
gardiana gardiá
musulmana musulmá
pubertade puberdade
-ería / -aría -aría mellor ca -ería
come-lo caldo
comer o caldo mellor ca come-lo caldo
(-lo soamente obrigatorio en polo e ulo)
esto, eso, aquelo eran correctos soamente son correctos isto, iso, aquilo
cuxo era incorrecto cuxo é correcto
vinteún, vintedous vinte e un, vinte e dous
triple, cuádruple eran correctos triple, cuádruple son incorrectos
ouvir era incorrecto ouvir é correcto
a cotío acotío
de cotío decotío
de contado decontado
en seguida enseguida
de seguido deseguido
a modo amodo
de vagar devagar
anque era correcto anque é incorrecto
nembargantes era correcto nembargantes é incorrecto
sen embargo era correcto sen embargo é incorrecto
entonces era correcto entonces é incorrecto
rector reitor
secta seita