Entries tagged with “Apóstolo”.


Á Raiña dos lobos, propietaria do terreo onde foi sepultado o apóstolo Sant-Iago. Señora das terras situadas nas dúas beiras do río Sar ( Hoxe Padrón) e que tería a súa residencia no Castro Lupario, a cabalo entre ( Brión, Rois e Teo). A Personaxe lendaría pagá, conversa o cristianismo que deveu lenda.
Numerosos historiadores e especialistas levan dedicado importantes traballos para analizare os diferentes aspectos desta ilustre dona, e a súa implantación na nosa cultura tradicional.

(máis…)

O mes de xullo é o mes de Santiago o Maior, Apóstolo, o xinete do cabalo branco (ano 44).

(máis…)

O deus LugLug era un dos deuses dos nosos antergos celtas. A súa festa celébrase en todos os países célticos, e en Galicia hoxe está deturpada polas festas cristiáns do Apóstol Santiago (final de xullo) ou tal vez da festa da Virxe (15 de agosto) e tamén hai quen a relacionado coa do San Xoán (final de xuño). A data na que se celebra noutros países é o 1 de agosto ou o derradeiro domingo de Xullo.
(máis…)

O florecimento das artes plásticas no período culminante da Galiza medieval (ss. XI-XIII) estivo precedido por un desenvolvimento continuado desde o século X, que tamén constitue unha época expansiva desde todos os pontos de vista (económico, político). Nesa centúria datan-se unha série de obras catalogadas en conxunto como  prerrománicas, entre as que se poden incluir aquelas consideradas de orixe mozárabe (sobre todo San Miguel de Celanova, pequeno oratório ligado a san Rosendo), e outras situadas na liña trunfante na Corte ovetense, entre as que seguramente estaria o primitivo templo construido en Santiago baixo os auspícios do rei Afonso III, totalmente derruido por Almanzor cen anos despois (997).

(máis…)